Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
Ak ste sa na Ľuboš Pacan - PIZZERIA GRANDE- PAŽÍTKA obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho
newslettra, ste návštevník našej webovej stránky, objednávate službu, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.
Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako
spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných
údajov.

Kto sme?
Sme firma Ľuboš Pacan - PIZZERIA GRANDE- PAŽÍTKA, IČO: 43564411, zapísaná v Živnostenskom registri
Číslo živnostenského registra: 730-9089, miesto podnikania je Kežmarok, Karola Kuzmányho 1539/9, Slovenská republika. Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám
ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi
(najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a
týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné
údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete email
a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.
Prevádzkovateľ webstránky ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu
spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie)
súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov.
Účastník je fyzickou osobou, ktorá navštívila webstránku, objednala si službu, zaslala inzerát
a/alebo pridala diskusný príspevok.
Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi
predpismi:
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

Ako nás môžete kontaktovať?
Ohľadne spracovania vašich Osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese:
[email protected] alebo poštou na adresu Ľuboš Pacan - PIZZERIA GRANDE- PAŽÍTKA, Kežmarok, Karola Kuzmányho 1539/9

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame, ak:
• ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
• ste návštevník našej webovej stránky,
• objednávate službu,
• ste s nami uzatvorili zmluvu.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami,
napríklad prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra cez webovú stránku, registráciou na našej
webovej stránke, objednaním služby, pridaním inzerátu, alebo návštevou našej webstránky.

Aké osobné údaje spracovávame?
• Prehliadač, ktorý používate.
• Operačný systém vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.).
• Unikátnu IP adresu zariadenia, ktoré ste použili na prístup na našu stránku.
• Vaše používanie našej internetovej stránky.
• V prípadoch registrácie k odberu noviniek spracovávame vašu e-mailovú adresu.
• V prípadoch objednania služby spracovávame vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a emailovú
adresu v rozsahu, ktoré ste nám poskytli.
• V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu ako kontaktné údaje. Sú to
bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
• Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v
zmluve.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje
plnenie zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby.
• Informovanie o našich aktivitách prostredníctvom posielania e-mailov (newslettrov) a/alebo za
účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali. V každom nami zaslanom newslettri
je možnosť odhlásiť sa z jeho odoberania.
• Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah
stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.
• V prípadoch objednávky za účelom poskytnutia objednanej služby.
• Na zabezpečenie realizácie práva na slobodu slova. V rámci plnenia si našich povinností, môže
dochádzať k spracúvaniu osobných údajov aj pre potreby žurnalistiky a zabezpečenia práva slobody
slova, keď informujeme verejnosť o aktuálnych spoločenských témach.
• Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu, používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom
napĺňania zmluvy.

Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za
účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s
Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame vaše osobné
údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania
osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme
povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone.
Časť našich služieb je možné využívať i bez toho, aby ste sa na webstránke registrovali.
Pri tomto účele získavame teda vaše osobné údaje preto, lebo vám poskytujeme našu službu, vami
slobodne zvolenú v súlade s našimi podmienkami upravujúcimi poskytovanie zvolenej služby.

Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby, dochádza teda
medzi nami k uzatvoreniu zmluvy.

Máme právo, ale nie povinnosť, monitorovať vaše aktivity počas používania našej internetovej
stránky.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaj?
Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi
základmi:
V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami
uzatvorili.
Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené
záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na
základe vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Cookies
Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke
zdržíte, ktoré stránky si prechádzate, zabezpečujú komfortné prihlásenie do registrovaných častí
webstránky, zabezpečujú možnosť dodržania podmienok prispievania do diskusií, v prípadoch, ak
sa na danej stránke táto funkcia nachádza. Cookies používané na našej webovej stránke nám
neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania
návštevnosti nášho webu a zabezpečenie dodržiavania podmienok diskusií považujeme za náš
oprávnený záujem.
Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť
vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.
Doba spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.
Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a
Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu.
Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej
povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v
znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od
roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a
Účastníkom.
Pre plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti
správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné,
identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o službe a údaje z komunikácie medzi zákazníkom
po dobu 4 rokov od objednania služby.
Pre prípady oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov
Prevádzkovateľa, napr. ako účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4
roky a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je
ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods.
3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47
Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom
tovaru a služieb Účastníkovi.
V prípade poskytovania služieb inzercie budú vaše osobné údaje spracúvané maximálne 3 roky.
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Nariadenia a Zákona e-mailová adresa môže byť osobným
údajom je nevyhnutné, aby Dotknutá osoba pred vytvorením svojej registrácie poskytla súhlas so
spracúvaním osobných údajov. E-mailová adresa slúži pre aktiváciu a spravovanie registrácie
vytvorenej na webovej stránke; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je
technicky nevyhnutné pre vytvorenie registrácie na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu
určitú po dobu 3 rokov.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov
Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím
alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup
obmedzený počet pracovníkov, ktorí boli preškolení o
spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.
Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie
hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností.
Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o
profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.
Sú nimi:
Google

Okruhy príjemcov:
Okrem sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na
základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie
a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi
predpismi.

Miesto spracovania osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr.
Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva:
Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali
ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva.

Máte:
Právo na prístup k osobným údajom
Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás
osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať
prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:
- prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
- aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
- komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu
príjemcov)
- ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
- že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich
spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
- že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo
právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov SR
- odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje
neposkytli priamo vy
- či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a
4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého
spracúvania osobných údajov pre vás
- o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame.

Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať
opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný
administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov
V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne
údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu
osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré
sa vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli
doplnené vaše neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň
jeden z nasledovných dôvodov:
- vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
- odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše
osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
- namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného
záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
- vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
- vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva
Slovenskej
republiky alebo práva Európskej únie
- vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
ods. 1 Zákona

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne
okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
- na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
- na splnenie zákonnej povinnosti
- na uplatnenie nášho právneho nároku
- na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo
dosiahnutie cieľov takého spracúvania
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je
splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
- počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete
správnosť svojich osobných údajov
- pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete
žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
- my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich
potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
- budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené
záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na
plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o
prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných
údajov.

Právo na odvolanie súhlasu
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo
kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
jeho odvolaním.
Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči
vám neúčinné.

PRÁVO NAMIETAŤ
Ak máte na to dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu
vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem.
Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme
pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež
sme oprávnení pokračovať v spracovaní vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):
Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho
marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú
v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme
spracúvať vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho
marketingu.
Samozrejme, môžete jednoducho odmietnuť odoberanie správ a osobných ponúk na konkrétnych
kanáloch. Môžete od nás napríklad dostávať len ponuky e-mailom, ale nie prostredníctvom SMS
správ.
Kedykoľvek môžete zmeniť svoje nastavenia. Ak potrebujete pomoc s nastaveniami, kedykoľvek sa
môžete na nás obrátiť.
Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle
Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže
v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.
Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre
ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne
náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Stručná rekapitulácia práv
• Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto
prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme
my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 dní od doručenia vašej žiadosti.
• Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu
nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
• Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
• Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v
lehote 30 dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
• Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás
máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30
dní.
• Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného
záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
• Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania
nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
• Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa
môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky.
Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na
[email protected].

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek
informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a
informácií.
Úrad na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa
obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v
takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.
Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi
osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená
ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení
našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim
osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu,
pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli (napr. zverejnenie inzerátu, poskytnutie služby).


Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a,
ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.