Podmienky používania pizzagrande.sk

Článok I
Základné pojmy

Prevádzkovateľ je spoločnosť Ľuboš Pacan - PIZZERIA GRANDE- PAŽÍTKA s miestom podnikania Karola Kuzmányho 1539/9, Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 43564411
pizzagrande.sk je internetový portál, ktorý umožňuje objednanie tovaru a služieb prostredníctvom elektronickej služby.
Užívateľ je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využíva akúkoľvek službu portálu pizzagrande.sk.
Reštaurácia je podnikateľský subjekt s oprávnením prevádzkovania reštauračných a stravovacích služieb a ktorý má uzavretú zmluvu o spolupráci s Prevádzkovateľom.
Objednávka je súpis požadovaného tovaru a služieb vybraných Používateľom prostredníctvom pizzagrande.sk.

Článok II
Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ spravuje internetový portál pizzagrande.sk a poskytuje priestor na zverejnenie ponuky tovarov a služieb Reštaurácie. pizzagrande.sk umožňuje sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy na využitie služieb a tovarov ponúkaných Reštauráciou (ďalej len „Zmluva“).

Užívateľ využitím akejkoľvek služby pizzagrande.sk potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálnym znením Podmienok používania pizzagrande.sk a zaväzuje sa nimi riadiť.

Použitím elektronickej objednávkovej služby pizzagrande.sk a kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“ v závere objednávkového procesu, uzatvára Užívateľ s Reštauráciou Zmluvu, ktorá v prípade akceptácie Objednávky zaväzuje Reštauráciu dodať objednaný tovar alebo poskytnúť objednanú službu a Užívateľa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar alebo dodanú službu.

Článok III
Práva a povinnosti Používateľa

Užívateľ pizzagrande.sk prehlasuje, že je plne spôsobilý k právnym úkonom, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom a v objednávkovom procese poskytol pravdivé, úplné a presné údaje.

V prípade využitia registrácie je Užívateľ povinný aktualizovať údaje vo svojom profile vždy, keď dôjde k ich zmene.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať pizzagrande.sk v rozpore s týmito Podmienkami používania pizzagrande.sk a užívať ktorúkoľvek časť pizzagrande.sk takým spôsobom, ktorý môže poškodiť pizzagrande.sk alebo Reštauráciu.

Článok IV
Používanie pizzagrande.sk a zodpovednosť za škodu

Prevádzkovateľ nie je účastníkom zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Reštauráciou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za splnenie si povinností zo Zmluvy a nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Užívateľovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu tovaru a služieb poskytnutých Reštauráciou. Reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Reštaurácie, od ktorej bol tovar a/alebo služby objednané.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu pizzagrande.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť Užívateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb pizzagrande.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie Reštaurácie a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na pizzagrande.sk.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu pizzagrande.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť, alebo pozastaviť funkčnosť pizzagrande.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť prístup Užívateľa na pizzagrande.sk, a to najmä v prípadoch porušenia týchto Podmienok používania pizzagrande.sk.

Prevádzkovateľ má právo meniť služby portálu pizzagrande.sk bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa ako aj bez jeho súhlasu.

Článok V
Ochrana osobných údajov

Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 za účelom poskytovania služieb na portáli pizzagrande.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov.

pizzagrande.sk spracováva osobné údaje v rozsahu uvedenom v Článku V. a Zásad spracúvania osobných údajov tých Užívateľov, ktorí vyplnia registračný formulár a neregistrovaných Užívateľov, ktorí uzatvoria Zmluvu s Reštauráciou.

Užívateľ vyhlasuje, že bol poučený, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby.

Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli pizzagrande.sk sprístupnené Reštaurácii, alebo iným partnerským subjektom.

Užívateľ súhlasí, že jeho údaje budú odoslané do Reštaurácie za účelom zrealizovania Objednávky.

Užívateľ registráciou na pizzagrande.sk, alebo odoslaním Objednávky vyslovuje súhlas v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov so zasielaním e-mailových a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v systéme pizzagrande.sk. Odosielateľom týchto e-mailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa má informačný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa.

Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami pizzagrande.sk a Reštaurácií na e-mailovú adresu Užívateľa uvedenú v Objednávke.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

Podmienky používania portálu pizzagrande.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.

Užívateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia Podmienok používania pizzagrande.sk. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu pizzagrande.sk. Je v záujme Užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok používania pizzagrande.sk. Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok používania pizzagrande.sk. Ak bude Užívateľ pokračovať v používaní služieb pizzagrande.sk po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok používania pizzagrande.sk bez výhrad súhlasí.